Framtidens lövträindustri -ny kommitté för lövträsågverk

Svensk björkskog, foto: Mostphotos

Efterfrågan på svenskt trä ökar från landets möbel- och inredningsproducenter. I dag är majoriteten av det trä som inhemska företag använder för produktion importerad, något som är utmanande både utifrån ett logistiskt- och hållbarhetsperspektiv. Branschorganisationen Svenskt Trä ser stora möjligheter med trävaror från landets lövträd och bildar den första kommittén som representerar svenska lövträsågverk.

– Genom att sammanföra sågverken för lövträ, strävar vi efter att skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig- och hållbar lövträindustri. Vi ser stor potential i att använda mer lövträ från svenska skogar och att främja den utvecklingen är syftet med kommittén, säger Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä och ansvarig för den nya Lövträsågverkskommittén.

bild
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak

Virkesvolymen av träden i den svenska skogen består av 20 procent lövträd och 40 procent vardera av gran respektive tall, enligt siffror från Skogsindustrierna. Trots det är andelen svenskt lövträ i inhemska möbler- och inredningsprodukter marginell och så är även fallet för konstruktionsmaterial i byggindustrin. Beroendet av omvärlden gör branschen sårbar för exempelvis prisförändringar, en osäker råvarutillgång och försvårade leveranskedjor. Parallellt vill konsumenter allt oftare veta vilket virke som används i produkterna de köper. Många aktörer står inför ökade krav på resurseffektivitet, spårbarhet och cirkulära flöden och här kan lövträ vara en möjliggörare.

bild
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak

– Vi vill öka intresset för den svenska lövskogen då det finns stor potential att förädla mer lövträ. Att få göra det tillsammans med en branschorganisation som Svenskt Trä och andra aktörer i branschen känns väldigt bra. Det ger en större tyngd när vi gemensamt sprider kunskap om nyttan och möjligheterna med svenskt lövträ, säger Johan Ingvarsson, vd för KG-list.

bild
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak

Enligt Skogsstyrelsens analys av framtidens skogsskötsel, SKA 22, kommer lövträden dessutom att spela en viktig roll för skogsnäringen framåt. Ett fortsatt stort tryck på trävaror kommer att kräva en ökad användning av lövträ, enligt analysen, och framhåller vidare att fler lövträd kan bidra till biologisk mångfald och främja en diversifiering av svenska skogar.

bild
Bild: KG List, fotograf: Markus Crépin Sundström

– Även byggindustrin visar ett ökat intresse för lövträvaror och det efterfrågas forskningsprojekt kring användning av lövträ för konstruktionsändamål. Att främja forskning både inom möbel- och byggindustrin kommer därför att vara en viktig fråga för Lövträsågverkskommittén. Som ett första steg representerar Svenskt Trä idag lövträsågverken under ett industriseminarium i Nässjö där framtidens lövträindustri står på agendan, säger Björn Nordin.