Regeringen satsar 2,8 mkr till Konstfack

Maja Bakken, Ädellab, Thinking Inside the Box, 2020. Foto: Gustav Karlsson Frost.

Konstfacks anslag för grundutbildning ökar rejält, från nuvarande 169 mkr till nästan 180 mkr år 2021, det är en ökning med drygt 10 miljoner kronor. Satsningen ska ses mot bakgrund av Corona-pandemin där högskolesektorn ses som en viktig aktör för utveckling och omställning genom livslångt lärande och utbildning inom bristyrken.

Av regeringens satsning på bristyrkesutbildning går 2,8 mkr till Konstfack, vilket motsvarar ca 10 platser inom konstnärlig utbildning.

– Efterfrågan på inredningsarkitekter har länge varit stor, säger Maria Lantz, rektor vid Konstfack. Att vi nu kan utbilda fler inredningsarkitekter är mycket efterlängtat. Det gynnar den svenska möbelindustrin och borgar för hållbarhet, skönhet och kvalité i de rum vi delar, såväl i privat som offentlig miljö.

Fler ska få möjlighet att ställa om eller vidareutbilda sig. Satsningen på livslångt lärande uppgår till knappt 600 tkr för Konstfacks del och kommer främst användas till fristående kurser för att ge yrkesverksamma inom bild- och formområdet möjlighet till omställning. Knappt 1,4 mkr är avsett för att utöka antalet platser på avancerad nivå. Avsikten är att med fristående kurser och utbildningsprogram öka möjligheten för friställda och permitterade att fördjupa eller bredda tidigare kunskaper.

Ytterligare 1,7 mkr kommer från regeringens tillfälliga utökning av högskoleutbildning i hela landet som ska ge arbetslösa chans till utbildning och att snabbt komma tillbaka i arbetslivet, som betalas ut årligen fram till 2025.

– Sammantaget ger satsningen Konstfack en unik möjlighet att växa inom hela vårt utbildningsfält, säger Maria Lantz. Nu ska vi gå igenom vilka förutsättningar vi har för att på bästa sätt ta vara på detta utökade uppdrag under kommande treårsperiod.

Avslutningsvis hoppas Maria Lantz att Konstfacks anslag för grundutbildning kommer att matchas av motsvarande ökning av forskningsanslaget.

– Regeringen har redan aviserat en rejäl höjning av basanslagen för forskning. Den nya forsknings- och innovationspropositionen som ska presenteras av regeringen i slutet av november. Förväntningen från vår håll är stor eftersom vi vill idag satsar mycket på forskning inom våra specialistområden, men med ytterst små resurser. En ökning på forskningssidan är också nödvändigt för att garantera forskningsanknytninge av grundutbildning.