Skaras nygotiska läroverk har omvandlats till attraktivt stadshus

Genomtänkta lösningar av ventilation, akustik och utrymning vid brand har möjliggjort att skolans gamla aula återställts till sin forna glans för bland annat kommunfullmäktige
Det högre Allmänna Läroverket I Skara som stod klart 1871 och ritades av arkitekt Helgo Zettervall. Huset har omvandlats från skola till stadshus i samverkan mellan Lindfors Arkitektkontor, som gjort programhandling och inredningsprojektering, och Ateljé Arkitekten, som stått för byggprojektering och den antikvariska expertisen. Foto: Creative Commons
I trapphuset har pelarnas originalkulör framhävts och väggarna marmorerats. I kontorsdelen av huset har man skapat en modern inredning som harmoniserar med stadshusets kulturella arv.
I kontorsdelen av huset har man skapat en modern inredning som harmoniserar med stadshusets kulturella arv.
Kommunstyrelsens sammanträdesrum har fått en värdig inramning i ett f d klassrum.
Små fönster som tidigare var dolda ovanför de stora fönstren har framhävts i samband med renoveringen.
Kontrasten mellan nytt och gammalt är spännande och understryker att det är en modern arbetsplats.
Väggarna har målats i olika grå kulörer på ett sätt så man kan avläsa de gamla klassrummens läge.
I anslutning till Stadshuset byggdes också ett teknikhus, bl a för att tillgodose MSB:s behov. Byggnaden utsågs av Nya Lidköpings Tidning till Sveriges vackraste teknikhus. Foto: Allan Ahlman

Mitt i centrala Skara ligger Högre allmänna läroverket, Djäkneskolan, som renoverats och omvandlats från läroverk till stadshus. Byggnadens gotiska arkitektoniska arv har bevarats och samtidigt har huset omvandlatstill en attraktiv arbetsplats med många detaljer som påminner om historiens vingslag.

Text: Annika Wihlborg   Foto: Skara kommun 

Att varsamt renovera och omvandla Högre Allmänna Läroverket, som byggdes på 1870-talet, från skola till stadshus, krävde förstås en stor hantverksskicklighet. Såväl exteriör som interiör karakteriseras av en nygotisk stil. Syftet med projektet har varit att skapa ett stadshus med historisk förankring i byggnaden med moderna, tillgängliga, funktionella och trivsamma arbetsplatser för politiker och tjänstemän.

Byggnaden är utformad för ett modernt, aktivitets-baserat arbetssätt samtidigt som man är förankrad I byggnadens historia och stil. Man ville ta till vara på Djäknehusets unika antikvariska historiska värden, möjliggöra en ökad service till kommuninvånarna och öka samverkan och samordning mellan kommunens verksamheter. I samband med renoveringen har man strävat efter att synliggöra och återskapa vissa delar av den inredning som starkt förknippas med arkitekten Helgo Zettervalls intentioner i det nygotiska stilidealet. Bland annat har undertaket i sidoskeppen på våning tre höjts upp så att de övre runda fönstren även syns inifrån.

– I korridorer, trapphus samt aulan med gotiska valv och väggpaneler har vi i så hög grad som möjligt återskapat de ursprungliga inredningsdetaljerna och färgskalorna. I trapphuset har man skrapat fram originalfärgen på de stora pelarna, en mörkbrun kulör som även går igen i glaspartiernas infattningar samt i listverket inne på kontors-ytorna, säger Malin Tell. Detta har skett i samarbete med Ateljé Arkitekten i Skara som är specialister på gamla hus. De har också stått för de kompletta bygghandlingarna. Husets övriga delar har varsamt moderniserats för att kunna fungera som ett aktivitetsbaserat kontor, säger Malin Tell, strategisk chef på planenheten i Skara kommun.Under hela processen har Lindfors Arkitektkontor AB i Mölndal stöttat oss med att implementera det aktivitets-baserade arbetssättet. De har arbetat med att skapa moderna miljöer som understödjer arbetssättet samtidigt som de harmoniserar med husets historiska värden.
Förändringsprocessen har gått över förväntan och det finns en stolthet att få arbeta i de nya lokalerna tillsammans, säger Malin Tell.