White Arkitekter lanserar nytt FoU-program med fokus på informerad design

Foto: White Arkitekter

White Arkitekter lanserar ett nytt program för praktiknära forskning och utveckling inom ramen för White Research Lab. Programmet gäller åren 2020–2023 och har den övergripande inriktningen “informerad design”, med särskilt fokus på cirkulär arkitektur och hälsofrämjande livsmiljöer.

Sedan starten 1951 har forskning och utveckling varit en integrerad del av Whites verksamhet och förra året gick 30 Mkr till forskning och utveckling, innovation och digital design. Inom ramen för White Research Lab (WRL) kan medarbetare ansöka om medel för att utforska aktuella frågeställningar och utveckla nya kunskaper som på olika sätt bidrar till Whites mål att med arkitekturens kraft driva omställningen mot ett hållbart liv.

Det nya WRL-programmet har det övergripande temat informerad design, inom vilket forskningsprojekt som rör cirkulär arkitektur och hälsofrämjande livsmiljöer är prioriterade. Cirkulär arkitektur handlar om att minska byggbranschens klimatavtryck genom att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi med cirkulära material- och produktflöden, bland annat genom nya lösningar inom återbruk och transformation av befintliga miljöer. Hälsofrämjande livsmiljöer kan exempelvis handla om hur man skapar miljöer som uppmuntrar rörelserikedom, hur man säkrar tillgång till dagsljus och hur man utformar offentliga rum som skapar en känsla av tillit och gemenskap.

– Som arkitektkontor vill vi vara drivande inom hållbarhet, socialt som ekologiskt. Ska vi klara de globala målen för hållbar utveckling behöver vår forsknings- och utvecklingsverksamhet vara en drivkraft för förnyelse när det gäller arkitekturens roll för ett hållbart liv. Informerad design handlar om att ta vara på kunskaper och erfarenheter från olika människor och discipliner i gestaltningsarbetet, säger Anna-Johanna Klasander, forsknings- och utvecklingschef på White.

Den tidigare programperioden, 2017–2019, resulterade i 49 FoU-rapporter. Många har fått stor påverkan på projekt och branschen i stort. Ett exempel är det mycket uppmärksammade projektet Flickrum som utforskade hur arkitektur kan bidra till mer inkluderande miljöer. Insikterna användes bland annat i den av White designade skateboardanläggningen P.U.S.H som ska bidra till att tjejer och andra underrepresenterade grupper känner sig bekväma i skateparkerna. I forskningssamarbetet c/o City utvecklades verktyg för att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet med ekosystemtjänster i stadsplanering.

Det nya programmet är tänkt att leda till ännu fler täta samarbeten med övriga näringslivet, akademin, offentlig sektor och civilsamhället. Inom ramen för en den bredare satsning på Whites internationella verksamhet är målet att White ska medverka i minst tio FoU-projekt med internationella konsortier under programperioden.