Återbruk och återvinning på Linnéuniversitetet

Entréstråket i Vita, där gårdshuset möter gatubyggnaderna runt en interiör aveny. Rustika hållbara material, högt i tak, ljuslanterniner och luftig atmosfär ger utomhuskänsla. Den interiöra avenyn är en del av arkitekturstrukturen för att skapa tydlig orienterbarhet. Foto: Tengbom

Nya Linnéuniversitet i Kalmar lägger stor vikt vid hållbarhet i både materialval och energisparande lösningar. Även inredningen följer samma miljömedvetna spår, där delar av universitetets befintliga möbler återbrukats eller återvunnits på ett hållbart sätt.

Ett av de största byggprojekten i Kalmars historia, uppförandet av det nya Linnéuniversitet, är i full gång. De nya byggnaderna vid hamnen förenar hela Linnéuniversitet på ett och samma ställe i staden, och fungera som ett komplement till det campus som finns i Växjö. Förutom att samla svenska och internationella studenter blir universitetsområdet med kaféer och restauranger en mötesplats för både kalmarbor och turister. Området Universitetskajen uppförs under ledning av Skanska, som sätter stort fokus på hållbara material och energisparande lösningar. Även universitetets inredning präglas av gröna val, där befintliga möbler återbrukas eller återvunnits. Input interiör, som levererar den största delen av inredningen till universitet, har även hanterat och projektlett processen för återbruket – en företeelse som växer i takt med världens klimatutmaningar.

– En förutsättning för att få sälja ny inredning till Linnéuniversitetet var att vi tog ansvar för hela processen kring återbruk och återvinning av befintliga möbler. Det är ett sunt sätt att förnya på och vi har arbetat på liknande vis i många projekt tidigare. Vi har lyckats samla på oss kunskap och erfarenhet som gör oss trygga i processen, säger Erik Lundqvist, regionchef på Input interiör.

 

bild
Placeringen mitt i staden skapar nära samspel mellan universitetet, stadens invånare och verksamheter. Närheten till gästhamnen aktiverar området året runt, med den nya Universitetsplatsen som sammanhållande länk. Foto:Tengboms

 

Linnéuniversitetet gav Input interiör i uppdrag att inventera och sortera ut de produkter som kunde återbrukas i egen regi eller komma till användning hos andra aktörer, i ett cirkulärt kretslopp. Möbler som var obrukbara skulle tas om hand och kasseras på ett miljövänligt sätt. Processen skulle dokumenteras och slutligen redovisas i en rapport.

 

bild
Glas och trä är småländska material som präglar den nya biblioteksbyggnaden. Tysta studiemiljöer kombineras med kontor och öppna mötesplatser. Foto: Joakim Palmqvist

Det mest effektiva ur miljösynpunkt är att återanvända möbler. Av Linnéuniversitetets befintliga inredning kunde hela 61 procent få ett nytt liv, antingen i de nya lokalerna eller hos någon annan. Resterande 39 procent sorterades och återvanns på ett miljövänligt sätt. Processen resulterade i en besparing på 112 ton koldioxid, vilket motsvarar över 700 000 körda kilometer med personbil.

 

bild
Gedigna material möter kaxiga färger. Öppenhet och transparens skapar både orienterbarhet och uppmuntrar till möten. Foto: Tengbom

 

– Från hantering av återbruket till leveranser och förbesiktning av såväl återvunnen som ny inredningen har vi haft ett transparent och bra samarbete med Input interiör och deras underleverantörer, säger Tommy Andersson, Upphandlare på Linnéuniversitetet.

 

bild
Universitetet präglas av en kaxighet som bland annat manifesteras i den gula färgen från universitetets grafiska profil, som har fått spilla av sig både i interiörer och exteriörer. Foto: Lasse Olsson

 

Utöver återbruk och återvinning investerade Linnéuniversitetet i hållbar, nyproducerad inredning. Bland annat syns nya möbler från skånska Blå Station och småländska Lammhults i byggnaderna.

– Idag knyter universitet samman Växjö och Kalmar, och studenter och forskare från hela världen besöker universitetet. Därför är det roligt att visa upp småländsk möbeltradition och hantverk för dem, avslutar Erik Lundqvist.

 

bild
De kaxiga färgerna utgör fin kontrast till de naturliga materialen och bidrar samtidigt till orienterbarheten i byggnaderna. Foto:Tengbom

 

Linnéuniversitetets första etapp stod klar 2018 med efterföljande inflyttning i de färdiga delarna. Den tredje och sista etappen avslutas 2020, då hela universitet kommer att stå klart.

 

bild
De kaxiga färgerna utgör fin kontrast till de naturliga materialen och bidrar samtidigt till orienterbarheten i byggnaderna. Foto: Christoffer Skogsmo